AY-D8000常见问题

2022-01-10 20
  • USB接口打印机为什么不能打印?

USB接口打印机不能打印时,通过以下方式排除:

1.查看打印机和电脑是否已正常连接,win7以上系统在电脑桌面上的计算机图标点击右键打开管理,打开设备管理器,打开通用串行总线控制器,查看是否有USB打印支持(每一个USB接口的打印机都有一个USB打印支持)。进入驱动查看是否选择对端口,点击电脑左下角的开始,打开控制面板,打开设备和打印机,找到相对驱动,打开打印机属性,找到端口,选择USB接口,点击应用,点击常规打印测试页,(如不能打印,继续更换USB接口)                                         2、检查打印机是否脱机,鼠标双击电脑右下角的小打印机图标,点击:打印机(P),取消脱机使用打印机